Privacy Verklaring Audio Components B.V.

Audio Components B.V. (hierna: Audio Components) is vanaf 1986 de officiële Nederlandse distributeur voor verschillende toonaangevende luidsprekenfabrikanten. Naast de haar distributierol in de luidsprekerindustrie, levert Audio Component ook aan DIY-klanten drivers en componenten. Ook exporteert Audio Components naar de meeste Europese landen.

Audio Components biedt haar klanten en partners expertise en jarenlange ervaring in dit vakgebied. Aangezien Audio Components ook persoonsgegevens verwerkt heeft zij deze Privacy Verklaring opgesteld om aan u kenbaar te maken welke persoonsgegevens Audio Components verzamelt en voor welke doeleinden. Indien Audio Components persoonsgegevens verwerkt van cliënten en hun medewerkers, beoordeelt Audio Components bij iedere verwerking of Audio Components verwerker of verwerkingsverantwoordelijke is. Ook wijst Audio Components u met deze Privacy Verklaring op de rechten, verplichtingen, risico’s en waarborgen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Tot slot laat Audio Components u in dit Privacy Verklaring weten welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.


1. Contactgegevens
Audio Components B.V.
Peizerweg 97a
9727 AJ Groningen
Telefoon: 085-0711868
E-mail: info@audio-components.com

Website van Audio Components: https://www.audio-components.com/

Vragen op het gebied van privacy kun u stellen via e-mail: info@audio-components.com.

2. Soorten gegevens die worden verzameld
Audio Components verwerkt persoonsgegevens als zij opdrachten met partners aangaat en bestellingen bestelt en levert. De verwerking van persoonsgegevens is in dit geval vaak beperkt tot het registreren van een contactpersoon van opdrachtgever, partner of klant zoals: voornaam, achternaam en e-mail. De bedrijfsgegevens worden ook geregistreerd, maar bevatten meestal geen persoonsgegevens.


A. Nieuwsbrief
Audio Components verwerkt persoonsgegevens om prijslijsten en nieuwsbrieven te kunnen verzenden. De e-mailadressen voegt Audio Components alleen met expliciete toestemming toe aan een adressenlijst voor nieuwsbrieven. U kunt op ieder moment de toestemming voor het ontvangen van een nieuwsbrief of overige informatie intrekken.

Audio Components verstuurt nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij Audio Components en de luidsprekerindustrie.


B. Contact
Via de website van Audio Components bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen om vragen te stellen.

Audio Components vraagt in dat geval de volgende gegevens:
- Naam
- E-mail
- Telefoon
- Vraag en/of opmerking


C. Websitebezoek/het verbeteren van de website
Audio Components maakt voor het verbeteren van haar website gebruik van Google Analytics. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:
- Pagina’s die u bezoekt
- Het aantal bezoekers op de website
- Duur van het websitebezoek

Voor u is het van belang om te weten dat deze gegevens anoniem blijven en niet gebonden zijn aan uw persoonlijke gegevens.


Niet alle gegevens worden altijd gebruikt
Van belang hierbij is om te weten dat Audio Components niet altijd alle gegevens gebruikt. Welke gegevens worden gebruikt is afhankelijk van het doel waarvoor Audio Components de gegevens verwerkt.
Audio Components verwerkt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Als de verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, vraagt Audio Components hiervoor expliciete toestemming.

- Naam
- adres
- woonplaats
- telefoonnummer


3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Audio Components verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid of strafrechtelijke gegevens.

Audio Components verwerkt de persoonsgegevens die klanten, sollicitanten en websitebezoekers zelf aan Audio Components ter beschikking stellen. Ook stelt u als klant informatie aan Audio Components ter beschikking door aanmelding van de nieuwsbrief.

Audio Components heeft niet de intentie om via de website of haar diensten gegevens te verzamelen over de websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht u ervan overtuigd zijn dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@audiocomponents.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen. Indien wij persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar moeten verwerken, dan dient de persoon de voorwaarden van deze privacyverklaring met een ouder of voogd door te nemen om er zeker van te zijn dat deze worden begrepen en geaccepteerd.

Audio Components maakt hierbij de volgende opmerking. Wij raden aan het gebruik van onze diensten waaronder websites en andere digitale kanalen van uw kinderen te controleren en te volgen, zodat uw kind geen gegevens deelt met ons zonder uw toestemming.


4. Gegevensverwerking
Via de diensten van Audio Components en/of de aan haar gelieerde ondernemingen worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van uw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens.

Audio Components gebruikt de gegevens onder andere wanneer u:
- onze websites of sociale mediakanalen bezoekt of gebruikt;
- relatiebeheer;
- onze diensten koopt/afneemt;
- uw diensten aan ons verstrekt;
- nakomen van wettelijke verplichtingen;
- contact opneemt met ons via het contactformulier of de receptie


5. Grondslag gegevensverkrijging
Indien u een overeenkomst aan gaat met Audio Components verstrekt u uit eigen wil de gegevens om de overeenkomst uit te laten voeren. Voor bepaalde diensten zijn bepaalde gegevens noodzakelijk om te verstrekken om vervolgens van de dienst gebruik te kunnen maken.


6. Doeleinden voor de gegevensverwerking
Audio Components gebruikt uw gegevens om diensten te verrichten, voor de uitvoering van de overeenkomst, haar diensten te verbeteren, support te verlenen voor door haar aangeboden soft- en hardware, relatiebeheer en nakoming van wettelijke verplichtingen.


7. Gegevensverwerking noodzakelijk op grond van wettelijke plicht en bewaarplicht

A. Nieuwsbrief
Indien u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief bij Audio Components, bewaart Audio Components uw gegevens tot het moment waarop u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.

B. Sollicitanten
Audio Components gaat als volgt om met sollicitaties. Audio Components bewaart uw gegevens in verband met de sollicitatie. Indien u geen toestemming hebt gegeven aan Audio Components om de gegevens langer dan vier weken te bewaren, verwijdert Audio Components de gegevens vier weken na de sollicitatie. Als u wel toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren, bewaart Audio Components uw gegevens tot een jaar na de sollicitatie.

C. Contact
Ook kan Audio Components gegevens verwerken omdat dit op grond van een wettelijke plicht moet. Op basis van de wet dient Audio Components bijvoorbeeld betalingsgegevens 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Daarnaast dient Audio Components de gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering en de verkoopadministratie 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

D. Websitebezoek/het verbeteren van de website
De gegevens die via Google Analytics worden verzameld zijn anoniem en kunnen daarom voor onbepaalde tijd worden bewaard.

Audio Components zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal voor administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens) 7 jaar vanaf het moment van vastlegging zijn. Voor overige gegevens hanteert Audio Components een bewaartermijn van 5 jaar vanaf het moment van vastlegging. Indien het noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst, bewaart Audio Components de gegevens langer (bijvoorbeeld in verband met garantietermijnen).


8. Toestemming
Audio Components zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een expliciete toestemming, dan hebt u als betrokkene altijd het recht om de toestemming in te trekken. Indien Audio Components een nieuwsbrief verzendt, zal Audio Components dit uitsluitend doen indien Audio Components hier expliciete en ondubbelzinnige toestemming voor heeft ontvangen.


9. Gegevensverwerking noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst
Audio Components verwerkt uw gegevens ook omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze verwerking, kan Audio Components de diensten niet verrichten. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan het telefonisch contact met u kunnen opnemen of het verzenden van een e-mail als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.


10. Gegevensverwerking in verband met gerechtvaardigd belang
Ook kan Audio Components gegevens verwerken als hierbij een gerechtvaardigd belang is voor Audio Components zelf of een derde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijfsbelangen. Audio Components zal in een dergelijk geval altijd een gedegen belangenafweging maken met uw privacybelang. Audio Components zal deze grondslag als uitzondering gebruiken en proberen de hiervoor onder 7, 8 of 9 genoemde grondslagen indien mogelijk eerder te gebruiken.


11. Ontvangers van persoonsgegevens
Audio Components kan uw gegevens binnen Audio Components en aan en met Audio Components gelieerde ondernemingen uitwisselen en combineren.

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt Audio Components gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over uw gegevens. Audio Components maakt afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren. Dit legt Audio Components vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.


12. Beveiliging persoonsgegevens
Audio Components respecteert de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Audio Components doet haar uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt passende technische en organisatorische maatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen iemand ongeoorloofd toegang tot de gegevens te geven, zodat gegevens geheim gehouden worden


13. Rechten voor jou als betrokkene
U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kun u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast kun u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen.

Ook kunt u te allen tijde ons een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar info@audiocomponents.nl. Geef in uw e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet en van welk recht u gebruik wenst te maken. Audio Components probeert binnen een termijn van 4 weken te reageren.


14. Klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


15. Cookies
Op deze en andere websites van Audio Components maken wij geen gebruik van cookies.
Er wordt na een websitebezoek niets geregistreerd.


16. Wijzigingen
Audio Components behoudt zich het recht voor om dit Privacy Verklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.


Heeft u vragen en/of opmerkingen?
Neem contact op met ons via:
E-mail: info@audio-components.com
Telefoon: 085-0711868
Adres: Peizerweg 97a – 9727 AJ Groningen


14-5-2018